ขั้นตอนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

Last updated: 8 ต.ค. 2564  |  36728 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วิสาหกิจชุมชน

วิสาหกิจชุมชน คืออะไร

 

วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ Small and Micro Community Enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ "ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอ"ทุนของชุมชน" ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็นพี่เป็นน้องไว้ใจกัน)

 

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ ที่ต้องเตรียมในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

1.รวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน

2.เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

3.ดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชน และ

4.ดำเนินกิจการโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศิลธรรมอันดีของประชาชน

 

เอกสารประกอบสำหรับการจดวิสาหกิจชุมชน

1.กรณีไม่เป็นนิติบุคคล

-แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)
-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน
-ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก
-หนังสือให้ความยินยอมฉบับจริง หรือสำเนามติที่ประชุมมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน
-สำเนาข้อบังคับของเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายฯ)
-สำเนา ท.ว.ช.2 ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ (กรณี จดทะเบียนเครือข่ายฯ)

2.กรณีเป็นนิติบุคคล
-แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)
-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจทำการแทน
-ทะเบียนรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีอำนาจทำการแทน และสมาชิก
-สำเนาเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับ
-สำเนาบัญชีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ
-สำเนามติคณะกรรมการดำเนินการ หรือมติที่ประชุมใหญ่ให้จดทะเบียน และมอบหมายผู้มีอำนาจทำการแทน

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com