กรมวิทย์การแพทย์ฯ รับตรวจ THC, CBD ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง

Last updated: 8 ต.ค. 2564  |  5783 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กัญชา

หลังจากที่ ประกาศกระทรวงสาธาณสุข ฉบับ ที่ 427 ปี 2564   เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง ส่วนสำคัญคือ ประกาศให้ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง เป็นอาหารควบคุมเฉพาะ

ดาวน์โหลด ประกาศกระทรวงสาธาณสุข ฉบับ ที่ 427 ปี 2564   เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง
 

“อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง เป็นอาหาร ควบคุมเฉพาะ”

 

และต้องมีผลตรวจ 

  1. สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล  (THC) ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจ
  2. สารแคนนาบิไดออล (CBD)  ไม่เกิน 1.41 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ

 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ตาม (1) และ (๒) ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจยืนยันที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ใช้หลักการโครมาโตกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) หรือสูงกว่า

 

วันนี้  cannabisthai.net ขอแนะนำห้องปฏิบัติการที่สามารถ ตรวจวิเคราะห์ได้

ปัจจุบันกรมวิทยศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข มีบริการ ตรวจด้วยวิธี LC-MS/MS  ใน 9 กลุ่มอาหหาร ได้แก่

1.    ผลิตภัณฑ์ธัญพืชสำหรับอาหารเช้า

2.    ผลิตภัณฑ์ขนมอบ (Bakery)

3.    ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ( Fine Bakery)

4.    เกลือ เครื่องเทศ ซุป สลัด ผลิตภัณฑ์จากโปรตีน

5.    ขนมขบเคี้ยวที่มีมันฝรั่ง ธัญชาติและแป้ง

6.    ขนมขบเคี้ยวที่มีถั่วเป็นส่วนประกอบหลัก  (Processed Nuts)

7.    ขนมขบเคี้ยวที่มีถั่วเป็นส่วนประกอบหลักเมล็ดพืชแปรรูป

8.    เครืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcohol Drink)

9.    เครื่องดื่ม สลัดและผลิตภัณฑ์ทาแซนวิซ ครีมเทีม ฯลฯ

 

 

คำแนะนำการเก็บและส่งตัวอย่าง

 
ตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ต้องมีปริมาณเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ในแต่ละรายการ วิธีการเก็บรักษาตัวอย่างควรให้เป็นไปตามที่ระบุในหัวข้อรายการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง เนื่องจากส่งผลกระทบสำคัญต่อผลการตรวจวิเคราะห์

 

สถานที่ส่งตัวอย่าง

 

ส่วนกลาง ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ห้องรับตัวอย่าง สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 4 ชั้น 1

สำนักยาและวัตถุเสพติด 88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  โทร   0 2951 0000

 

ส่วนภูมิภาค one stop ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกแห่ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ภญ.บงกช พันธ์บูรณานนท์

กลุ่มวัตถุเสพติด สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โทรศัพท์ 0 2951 0000 ต่อ 99165

e-mail bongkot.p@dmsc.mail.go.th


 

Powered by MakeWebEasy.com